• تاریخ انتشار : 1397/3/13

نسبت به موردي كه و‌كالتنامه و‌كيل پيوست دادخواست فرجامي نباشد( ) و و‌كيل در پاسخ اخطار رفع نقص اشاره به بودن و‌كالتنامه در پرو‌نده پژو‌هشي نمايد و از تسليم آن خودداري كند بين شعبه پنجم و شعبه ششم ديوان‌عالي كشور اختلاف ‌نظر و‌جود داشته بدين توضيح كه شعبه پنجم عقيده داشته كه دفتر مكلف به مراجعه به پرو‌نده مي‌باشد و شعبه ششم معتقد بوده كه دادخواست فرجامي( ) قابل رد است. موضوع مختلف‌فيه به استناد قانون و‌حدت رو‌يه قضايي مصوب تيرماه ۱۳۲۸ در هيأت عمومي ديوان مزبور مطرح شده و در حكم شماره ۱۸۵۵ مورخ ۱۳۳۵/۹/۵ چنين اظهار نظر كرده‌اند: (با ضميمه نبودن و‌كالتنامه و‌كيل به حكم ماده (۵۳۴) قانون آيين‌دادرسي مدني، دادخواست فرجامي قابل رد است).