شرکت قند شیرین خراسان از همکاران محترم کانون دعوت به همکاری بعمل آورده است.همکاران علاقمند می توانند از طریق  آگهی پیوست اقدام نمایند.