متن نامه رياست محترم كانون خراسان به وزير محترم اقتصاد و دارايي در خصوص مصوبه هيات مقررات زدايي

به اطلاع همكاران محترم مي رساند هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار طي نامه اي به كانون وكلاي خراسان جهت اجراي مصوبه شماره ٨٠/٤٣٢- ٩٧/٠٢/١٥  اعلام نموده است كه اطلاعات لازم جهت ثبت نام و صدور پروانه وكالت را در سامانه پيشخوان مجوزهاي كشور درج نمايد كه به معني صدور پروانه وكالت براي متقاضياني است كه مدارك خود را در اين سامانه بارگذاري نموده اند.صرف نظر از عدم شمول سامانه مذكور براي كانونهاي وكلا و وجود قانون خاص جهت صدور پروانه وكالت،ايرادات قانوني و شكلي وارده بر اين مصوبه طي نامه شماره ١٣٩٠ - ١٣٩٧/٠٣/١٣ از طرف رياست محترم كانون خراسان به اطلاع وزير محترم اقتصاد و دارايي رسيده است كه متن نامه مذكور جهت اطلاع همكاران عزيز منتشر مي گردد.