اعضاء هیات ورزشی
 
ریاست هیات ورزشی
آقای رضا راد
 
آقای علی شریعتمدار
آقای حامد زارعی
آقای افشین پیوندی
آقای حبیب اله حذیفی
آقای جواد برگی
آقای یاسر فرزانه
آقای جمشید تقوی
آقای یونس موسوی
آقای حسین اسلامی نژاد مشهدی
خانم محبوبه بروک