اعضاء دادسرای انتظامی کانون
 
آقای محمد امینیان -دادستان دادسرای انتظامی
آقای علی شیدا - معاون اول دادسرای انتظامی
 
دادیاران دادسرا
 
آقای حمید نیکو
آقای محسن ذوقدار مقدم
آقای سید رضا کلالی سجاوند
آقای سید حمید هروی
آقای محمد حسین کاظمی
آقای محمدرضا عظیمی مجاور
آقای جمشید یوسفی
آقای مهران میرزائیان تفتی
آقای مجید علیمردانی
آقای حسین لاری
خانم نسرین ولی زاده
خانم مژگان بحر آبادی
خانم فاطمه میر مجتبایی
خانم ویدا خلیلی دوست تمام
 
اعضاء اصلی شعبه اول دادگاه انتظامی
 
آقای ملک فاروق ملک-ریاست دادگاه انتظامی
آقای غلامحسین خوش طینت کوزه کنانی
آقای شهاب ضرغامی
 
اعضاء علی البدل
آقای علی یامی
خانم فاطمه لقمانی نژاد
 
اعضاءشعبه دوم دادگاه انتظامی
 
اقای جواد اعظم صادقی ریاست دادگاه
آقای حمیدرضا میرزا جانی
آقای رضا وفائی
 
اعضاء علی البدل شعبه دوم
 
آقای حسن ساختمانی
خانم فائقه حسینی طباطبایی
 
 
 
اجرای احکام
 
دادیار اجرای احکام: آقای محمد تقی صفاری
 
همکار دفتری: خانم سپیده صادق زاده دربان