اعضاء کمیسیون تخصصی پیشگیری از وقوع جرم

 

ریاست کمیسیون

آقای مسعود ملازمیان

 

آقای سید مجتبی ارادتی
آقای امیر سودمند راد
آقای مجید نجات زادگان
آقای سید نورالدین حیدری منش
خانم فاطمه مسرور
خانم سحر دیوان بیگی