اعضاء کمیسیون پارلمانی، حقوقی

 

ریاست کمیسیون

خانم مرضیه محبی

 

آقای علیرضا بنی هاشم

آقای علیرضا رون زاد

آقای امیر تاج الدین