اعضاء کمیسیون حمایت و حقوق شهروندی
 
 
ریاست کمیسیون
آقای وحید بیات مختاری
 
آقای دکتر احمد احمدی
آقای حسین سعیدی پور
آقای محمد داوری
آقای بهروز اسماعیلی
آقای حمیدرضا گوهریان
خانم مهناز اصغریان رضایی