اعضاء هیات بازرسی

 

ریاست هیات
آقای هادی چراغی
 
آقای سید محمود اهری هاشمی
آقای حسین پنجه بند
آقای حمید شایگان
آقای علیرضا مومنی (بیرجند)
آقای مرتضی شفیعی کدکنی
آقای علی وطن دوست
خانم معصومه ایشم
خانم نفیسه اصولی صفار
آقای حسین معصومی