اعضاء کمیسیون آموزش و تحقیقات

 

 

آقای حسین بهرامی زاده - ریاست کمیسیون
 
آقای دکتر علیرضا علیخانی
آقای ابراهیم امانیان
آقای دکتر سعید محسنی
آقای محمد علی سهرابی مهر
آقای حسین تاجی
آقای علی وطن دوست
آقای مرتضی علیزاده جواهری
 
 
مدیر امور اجرایی
خانم سارا خالقی
 
کارآموزان وکالت
آقای مجید گشایشی
آقای علی اصغر دشتی
خانم ندا فخاری